Nacházíte se na: Muzeum » Ochrana osobních údajů (GDPR) »


Kalendář událostí

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Od pondělí 13. 5. 2024 v čase 15:00—16:30
v přízemí Ostravského muzea

14 15

BESEDA / Stolik polski: Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939

15. 5. 2024
v 17 hodin
Vstup volný

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

DEN DĚTÍ V OSTRAVSKÉM MUZEU

31. 5. 2024
10—17 h
vstup zdarma

Novinky

19 776 pozorování přírody za 4 dny. První účast Ostravy v City Nature Challenge přinesla úspěch.

Oficiálně skončil devátý ročník celosvětové výzvy v pozorování městské biodiverzity City Nature Challenge. Účast Ostravy, která se díky iniciativě Ostravského muzea do projektu zapojila poprvé, byla velmi úspěšná. Díky aktivnímu zapojení ostravských základních škol a veřejnosti Ostrava zvítězila v rámci České republiky a obsadila 4. místo v rámci Evropy za rakouskými městy Graz a Salzburg a italským Milazzem. Na území Ostravy proběhlo více pozorování, než v evropských metropolích jako jsou Berlín, Řím, Londýn nebo Paříž. V celosvětovém žebříčku Ostrava skončila na 27. místě z celkových 690 zúčastněných měst.

20.05.2024 zobrazit


Výběrové řízení

Ostravské muzeum hledá nové kolegy/kolegyně na pozice: Konzervátor/ka – Restaurátor/ka * Kurátor/ka historických fondů * Dokumentátor/ka přírodovědných fondů

01.05.2024 zobrazit


Ochrana osobních údajů (GDPR)

OSTRAVSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 1, 728 41 OSTRAVA  IČ: 00097594

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Ostravské muzeum, příspěvková organizace

Moore Advisory CZ s. r. o.,  IČ 09692142, se sídlem Karolínská 661/4 Karlín, 186 00 Praha,
zastoupena Ing. Radovanem Haukem, jednatelem.

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je Ing. Petr Štětka,
tel..: +420 227 031 495, mail: petr.stetka@moore-czech.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Ostravské muzeum, příspěvková organizace  (dále jen „OM“), sídlem Masarykovo náměstí 1, 728 41  Ostrava, IČ 00097594, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů příspěvkovou organizací Ostravské muzeum, jakožto i o  právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů:

  1. udělení souhlasu (autorství a spolupráce na výstavách)
  2. při badatelské, knihovní či ekonomické službě (mzdové, DPP DPČ )
  3. při darování či prodeji historických předmětů do sbírek OM
  4. splnění smlouvy (o spolupráci, o výpůjčce)
  5. při účasti na akcích OM (fotodokumentace)
  6. splnění právní povinnosti,
  7. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  8. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
  9. účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci na níže uvedené kontaktní údaje (kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů). Komunikaci povedete způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Účely zpracování

OM zpracovává pouze osobní údaje, které získalo v souladu s právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

OM dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci OM. Údaje předáváme mimo OM pouze, pokud to stanovuje zákonný předpis, (vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu) nebo se souhlasem osoby, od níž jsou osobní údaje.

Doba uložení osobních dat

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou, potřebnou pro dodržování zákonných povinností a účelům jejich zpracování.

Jak dlouho budou uchovávány osobní údaje, se může lišit v závislosti na právních závazcích, s ohledem na plnění smlouvy.  Pokud pomine důvod a lhůta pro uchování těchto osobních údajů, záznamy budou skartovány a data vymazána dle Skartačního řádu OM.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky a obecnými nařízeními.

Respektujeme práva na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nepřesných či neúplných údajů), požadavek na výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Dalším právem je kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Na žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Na případné námitky proti postupu OM můžete uplatnit právo podat stížnost.

Stížnost je možno poslat prostřednictvím zástupce odpovědné osoby v rámci Ostravského muzea (kozak@ostrmuz.cz) pověřenci OM, který je oprávněný jednat s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz,

  


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: