Nacházíte se na: Odborná pracoviště » Knihovna » Knihovní řád »


Kalendář událostí

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

DEN OTCŮ V OSTRAVSKÉM MUZEU / Dny Fajne rodiny 2024

14. 6. 2024
15.00—17.00
vstup volný

15

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2024 / Cestuj časem

V sobotu 15. 6. 2024 se uskuteční patnáctý ročník kulturního festivalu Ostravská muzejní noc. Až do pozdních nočních hodin můžete nahlédnout do ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře, vzdělávání a dalším sociálním aktivitám. Slavnostní zahájení se uskuteční letos poprvé na Masarykově náměstí v 17 hodin. Tématem letošního ročníku je 100 let Velké Ostravy, tak
Cestuj časem.
Vstup je i letos zdarma.
16
17 18 19

VERNISÁŽ VÝSTAVY / Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu

středa 19. 6. 2024 / v 17 hodin
vstup na vernisáž volný

20 21 22 23
24 25

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKY VÝSTAVY / Od koně v vykřičníku / Od znaku k logu

Komentovaná prohlídka výstavy Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu
úterý 25. 6. 2024 v 17 hodin

26 27 28 29 30

Novinky

MUSAIONFILM 2024 – Cena Františka Pospíšila míří do Ostravy!

Ve středu 12. 6. 2024 bylo v rámci 26. ročníku filmové přehlídky Musaionfilm 2024 oceněno 5 reprezentativních muzejních filmů a filmových projektů. Cenu Františka Pospíšila za tvůrčí invenci při zpracování témat z historie města získal archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec a to za své animované filmy „Pád řetězového mostu v Ostravě“ a „Poklad z Jelínkova domu“.

24.06.2024 zobrazit


Knihovní řád

Knihovní řád 
knihovny Ostravského muzea

 

 článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1   Knihovna Ostravského muzea je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou muzejní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, zákona č. 257/2001 Sb.

1.2   Posláním muzejní knihovny Ostravského muzea je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchování kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3.  Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy :

a)   Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
b)   Vyhláška ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. K provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c)   Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d)   Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
e)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f)    A dalšími příslušnými zákony a nařízeními

1.4.   Muzejní knihovna je knihovnou prezenční

 

 článek 2 
Knihovní fondy

2.1.   Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy, je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. 

Ve specializovaném fondu knihovny jsou uloženy dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea, a to se zaměřením na regionální historii, dějiny hmotné kultury, literaturu z oboru archeologie, historie, dějin umění, etnografie, hudební vědy, muzeologie, přírodních věd, slovníkovou a encyklopedickou literaturu, bibliografii a periodika. Fond odborné literatury je kontinuálně doplňován dle tématického plánu, akvizičního záměru a aktuálních potřeb muzea.

2.2.   Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně a to ke studiu ve studovně.

2.3.   Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých pracovníků muzea. Tito pracovníci za svou příruční knihovnu plně zodpovídají.

2.4.   Uživatelé knihovny jsou povinni fondy chránit a nesmí je poškozovat.

  

článek 3 
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

3.1.   Uživatelem knihovny Ostravského muzea se stává osoba, která se zapíše v knize návštěv knihovny. Knihovna postupuje při zpracování údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.2.   Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, badatelským řádem muzea a pokyny pracovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.3    Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah tašek, případně i kapes.

3.4.   Uživatelé knihovny se mohou pohybovat jen v určených prostorách, ostatní prostory knihovny nejsou veřejnosti přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu, pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak rušit ostatní uživatele. Používání fotoaparátů, záznamových kamer a mobilních telefonů je možné jen se svolením pracovníka knihovny.

3.5.   Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé a pod vlivem drog, osoby znečištěné, ozbrojené, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmí nosit ani odkládat snadno vznítitelné materiály apod. Uživatelé mají nárok jen na jedno místo ve studovně, v případě obsazení míst ve studovně musí uživatelé počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.6.   Čtenáři nesmí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.8.   Pokud uživatel nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny muzea. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3.7.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníku knihovny.

 

     článek 4 
Výpůjční služby a jiné služby

4.1.   Základní služba knihovny je realizována pouze prezenční formou.

4.2.   Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na své pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. Před ukončením zaměstnaneckého poměru jsou povinni vrátit knihovně všechny vypůjčené knihy.

4.3.   Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami. Výpůjční lhůta u exponátů půjčovaných na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy, plus 10 dnů pokud smlouva mezi pořadatelem výstavy a knihovnou nestanoví jinak.

4.4.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, ve kterém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno text zpracovávat graficky, podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného díla zasahovat.

4.5.   Meziknihovní výpůjční služby.

Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Knihovna na základě písemné žádosti uživatele zprostředkuje vypůjčení nebo kopii dokumentu, který není v jejích fondech, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihoven v České republice podle pravidel výpůjční služby a za poplatky stanovené v Ceníku služeb a úkonů Ostravského muzea.

Na požádání zaměstnanců OM zprostředkuje knihovna také mezinárodní výpůjční službu (MMVS).

Knihovna nepůjčuje vzácné a drahé knihy, poškozené výtisky a výtisky potřebné pro práci muzea (slovníky, encyklopedie).

4.6.   Informační a bibliografické služby.

Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých katalogů a kartoték a v databázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

 4.7.   Kopírovací služby.

Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 S. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny. Např. z důvodu poškození, je-li zhotovení v rozporu s právními předpisy apod. Ze sbírkového fondu starých tisků se kopie neposkytují. Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku služeb a úkonů Ostravského muzea.

4.8.   Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží k výhradní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

 

článek 5 
Poplatky a náhrady

5.1.   Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v Ceníku služeb a úkonů Ostravského muzea.

5.2.   Náhrady za ztracené nebo poškozené knihy a jiné dokumenty mohou být provedeny těmito formami.

a)   uvedení do původního stavu, dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b)   jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c)   jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, popřípadě jiného díla stejné ceny
d)   nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

5.3.   Pokud uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika atd.) poškodí toto zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

5.4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování služeb.
Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: