Nacházíte se na: Muzeum » GDPR » Ochrana osobních údajů (GDPR) »


Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5

Festival ostravských knihoven

Knihovna Ostravského muzea se zapojila do 5. ročníku FOK.

6 7 8 9 10

Děkuji za park - komentovaná vycházka

Přijměte pozvání na komentovanou vycházku parky zaniklými i současnými v Moravské Ostravě. Vycházka začíná ve 14.00 hodin před Ostravským muzeem a pokračuje k místu, kde se rozkládal nejstarší ostravský městský park. Poté směřuje k dalšímu zaniklému parku – Schillerův park – na náměstí Dr. E. Beneše a končí v sadu Dr. Milady Horákové. Vycházky doplňují projekt Ostravského muzea Děkuji za park. Parky vás provedou botanička Ing. Zdenka Rozbrojová a historička Mgr. Kateřina Barcuchová.
Těšíme se na shledání.

11 12 13 14 15 16 17

DO SEDEL 2021: OSTRAVSKÉ HRADČANY

ubilejní kolonie, architektura staveb, Malý Londýn v Ostravě, zámek, historie Vítkovic a Dolní oblasti Vítkovice, technické kuriozity, významné osobnosti, příběhy, nádraží Ostrava-střed.
START: 14 hodin, Jubilejní kolonie (Ostrava-Hrabůvka)

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

DO SEDEL 2021: OD RADNICE K RADNICI

Historie centra Ostravy, architektura, stavby, sochy, veřejný prostor, památníky, významné osobnosti, legendy a příběhy Ostravy.
START: 14 hodin, před vchodem do Ostravského muzea (Masarykovo náměstí)


29 30 31

Novinky

Sbírky online

Online prezentaci sbírek ostravského muzea naleznete na https://sbirkyonline.ostrmuz.cz/

08.03.2021 zobrazit


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

OSTRAVSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů

Ostravské muzeum, příspěvková organizace  (dále jen „OM“), sídlem Masarykovo náměstí 1, 728 41  Ostrava, , IČ 00097594, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů příspěvkovou organizací Ostravské muzeum, jakožto i o  právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů:

  1. udělení souhlasu (autorství a spolupráce na výstavách)
  2. při badatelské, knihovní či ekonomické službě (mzdové, DPP DPČ )
  3. při darování či prodeji historických předmětů do sbírek OM
  4. splnění smlouvy (o spolupráci, o výpůjčce)
  5. při účasti na akcích OM (fotodokumentace)
  6. splnění právní povinnosti,
  7. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  8. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
  9. účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci na níže uvedené kontaktní údaje (kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů). Komunikaci povedete způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Účely zpracování

OM zpracovává pouze osobní údaje, které získalo v souladu s právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

OM dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci OM. Údaje předáváme mimo OM pouze, pokud to stanovuje zákonný předpis, (vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu) nebo se souhlasem osoby, od níž jsou osobní údaje.

Doba uložení osobních dat

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou, potřebnou pro dodržování zákonných povinností a účelům jejich zpracování.

Jak dlouho budou uchovávány osobní údaje, se může lišit v závislosti na právních závazcích, s ohledem na plnění smlouvy.  Pokud pomine důvod a lhůta pro uchování těchto osobních údajů, záznamy budou skartovány a data vymazána dle Skartačního řádu OM.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky a obecnými nařízeními.

Respektujeme práva na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nepřesných či neúplných údajů), požadavek na výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Dalším právem je kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Na žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Na případné námitky proti postupu OM můžete uplatnit právo podat stížnost.

Stížnost je možno poslat prostřednictvím zástupce odpovědné osoby v rámci Ostravského muzea (kozak@ostrmuz.cz) pověřenci OM, který je oprávněný jednat s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Ostravské muzeum, příspěvková organizace

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Roman Klimus, jednatel
tel.č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz; ID datové schránky: ewann52


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: